Osalemise tingimused 2019

Tallinn 01.01.1970

VASTUTUSTUNDLIKU ETTEVÕTLUSE INDEKSI OSALEMISE TINGIMUSED 2019

AJARAAMISTIK   

Täitmine: 7. 01 – 15.03.2019
Hindamine: 16.03 – 3.05.2019
Tulemused: alates 4.05.2019
Gala: Maikuus, nädal 21

Taotluse Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis (edaspidi Indeks) osalemiseks võivad esitada kõik Eestis registreeritud juriidilisest isikust avalik õiguslikud ja eraõiguslikud organisatsioonid. Indeksi täisküsimustik (edaspidi küsimustik) on eelkõige mõeldud hindama ettevõtteid (osaühing, aktsiaselts, sotsiaalne ettevõte), kellel on järjepidev tegevusmudel. Indeks ei hinda edukalt projektipõhiseid organisatsioone. Samas on võimalik ankeeti edukalt täita ka näiteks avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonidel, lisades täiendavaid selgitusi organisatsiooni eripärade kohta küsimuste juurde.

 • Hindamisele võetakse küsimustikud, mis on täielikult täidetud ning kinnitatud konkursi toimumiseks määratud perioodil ning millel on olemas täitva ettevõtte juhatuse liikme nõusolek. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumil on õigus konkursi tähtaega vajadusel ühepoolselt pikendada;
 • Küsimustiku täitmise aeg (avamine ja sulgemine) on nähtav csr.ee veebilehel;
 • Küsimustiku hindamise ja märgisele kandideerimise eelduseks on osalemise tasu maksmine summas 399 eurot + km. Summa tasutakse Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi arveldusarvele
  A/a Swedbank Korraldajatel on õigus saata kliendile arve, kui klient on 2019. aastal alustanud täisankeedi täitmist;
 • Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liikmetele on Indeksis osalemine tasuta, ehk sisaldub liikmemaksus. Loe liikmeks astumise kohta siit: http://www.csr.ee/liikmed/astu-liikmeks/
 • Indeksis osalemiseks on vajalik ettevõtte juhatuse liikme nõusolek (kinnitamine toimub ankeedi täitmise lõpus elektroonselt);
 • Indeksi täisankeetide ülevaatamine kestab 2019. aasta maikuuni. Korraldajal on õigus vajadusel perioodi pikendada.

 HINDAMINE JA TULEMUSTE AVALIKUSTAMINE

Hindamise tulemusel väljastatakse ettevõtetele saadud hindamistulemuse põhjal pronks, hõbe või kuldtaseme märgis ning sertifikaat koos baasraportiga. Kui ettevõte ei saavuta hindamisel märgise saamiseks vajalikku punktiskoori või selgub, et küsimustikus on esitatud tahtlikult valeandmeid, märgist ei väljastata.

Baasraport sisaldab ettevõtte tulemuste üldskoori ning alakategooriate (looduskeskkond, töökeskkond, turukeskkond, valitsemine ja eetika) võrdluseid teiste osalejate keskmiste tulemustega. Täpsema arenguvajaduse selgitamiseks on võimalik tellida lisakonsultatsiooni.

Indeksi küsimustiku hindamine on jagatud neljaks valdkonnaks:

 • Turukeskkond (sh tarbijaküsimused, suhted tarnijatega, kogukonna kaasamine ja arendamine) 20% tulemusest;
 • Valitsemine ja eetika (sh sihtrühmade kaasamine, kooskõla õigusruumiga, inimõigused ja korruptsioon) 40% tulemusest;
 • Tegevused looduskeskkonna suunal 20% tulemusest;
 • Hea tööandja (sh tööjõukasutus, tööohutus) 20% tulemusest.

Üldskoori punktide arvutamisel on erinevatel valdkondadel ja küsimustel erinevad osakaalud.

Sertifikaat ja märgis kehtivad ettevõttele 2 aastat. Kui ettevõte on korda saatnud toiminguid, mis võiks korraldaja või ettevõtte enda hinnangul olla märgise kandjale ebasobivad, tuleb ettevõttel märgise kandmisest loobuda. Samuti võib korraldaja nõuda erandkorras ettevõttelt märgise kasutamisest loobumist, kui selgub, et ettevõte on esitanud hindamiseks tahtlikult valeandmeid või käitub teadlikult ja suurel määral ühiskonda kahjustavalt ning vastutustundetult.

Iga ankeedi hindamisel osaleb kaks hindajat ning tulemused arutatakse läbi ka hindajate kalibreerimise koosolekul, kus võetakse arvesse koostööpartneritelt saadud sisendmaterjale ning juhuvalimi põhjal tehtud lisaintervjuude sisendit.

Hindamisel võetakse arvesse:

 • Turu olukorda;
 • Vastuste asjakohasust, arvestades ettevõtte põhitegevusi;
 • Ettevõtte eripärasid;
  * eeldusel, et küsimustiku täitja on selle kohase info välja toonud selgituste lahtrites;
 • Ausust ja ajakohasust;
 • Hindajatel on õigus küsida kogu hindamisperioodi jooksul ettevõttelt täiendavaid materjale ja selgitusi. Samuti võivad hindajad küsida taustaküsimusi Indeksi partneritelt, teha päringuid avalikesse registritesse või monitoorida meediat. Meie peamised partnerid on: Tööinspektsioon, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Justiitsministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, MTÜ Mondo, Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, Mitmekesisuse Kokkulepe, Keskkonnaministeerium, Estonian Business School;
 • Ettevõtte suurust. Moodustatakse kaks kategooriat: mikro- ja väikeettevõtted ning keskmised ja suurettevõtted.

Hindamistulemused tehakse ettevõtetele teatavaks 2019. aasta maikuus. Kui ettevõttele ei omistata märgist, siis ettevõtte tulemust kolmandatele osapooltele nähtavaks ei tehta. Soovi korral võib ka märgise saanud ettevõte loobuda info jagamisest kolmandatele osapooltele, teavitades sellest korraldajat e-kirja teel 7 päeva jooksul tulemustest teadasaamisest alates.

Hindamistulemused ei kuulu vaidlustamisele.

KVALITEEDIMÄRGISE TASEMED – KUIDAS MÕISTA TULEMUST?

Kõik, kes saavad märgise, on teinud vastutustundlikkuse osas enam, kui Eesti seadused nõuavad!

PRONKS – Hea vastutustundlik ettevõte
Ettevõte ei tegutse vastutustundetult, järgib seaduseid ja teeb üsna mitmeid vastutustundlikke tegevusi. Reeglina ei ole need tegevused teadlikult planeeritud.

HÕBE – Väga hea vastutustundlik ettevõte
Vastutustundlik tegutsemine on põimitud ettevõtte põhitegevusse. Ettevõte on teadlikult vastutustundlik, näitab üles initsiatiivi, süstemaatilisust ja järjepidevust vastutustundliku käitumise tagamiseks.

KULD – Silmapaistvalt vastutustundlik ettevõte
Ettevõte on teadlikult vastutustundlik ja näitab üles initsiatiivi, süstemaatilisust ja järjepidevust, mis tagab vastutustundliku käitumise kõigil juhtimistasanditel ja kõigi töötajate poolt. Ettevõte on eeskujuks ja suunanäitajaks, et vastutustundlik tegutsemine leviks tema valdkonna ettevõtete või seotud osapoolte seas laiemalt.

KANDIDAAT (väljastatakse lühiankeedi piisava skoori puhul) – Vastutustundlikule ettevõtlusele tähelepanu pöörav ettevõte
Märgis väljastatakse lühiankeedi piisava skoori puhul. Märgis on automaatselt alla laaditav Indeks.csr.ee keskkonnas. Hindamise skoori kalkuleerib süsteem automaatselt.

DEFINITSIOONID

Mikroettevõte – osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, üks osanik, kes on ka juhatuse liige, ja kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot;

Väikeettevõte – Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 000 000 eurot, müügitulu 8 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest;

Keskmise suurusega ettevõte – Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ega väikeettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest;

Suurettevõte – Eestis registreeritud äriühing, kelle näitajatest aruandeaasta bilansipäeval vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest;

 SOOVITUSED TÄITJALE

 1. Vasta kõikidele küsimustele nii, et hindaja mõistaks maksimaalselt ettevõtte otsuste ja valikute põhjendatust; Kui küsimus sinu ettevõttele ei kohaldu, siis palun selgita;
 2. Vali näited, mis kirjeldaksid kõige olulisemaid seoseid ettevõtte vastutustundliku tegevusega. Ära jäta kõige tähtsamat välja!
 3. Vastustes toodud loetelud on turul olevate parimate praktikate näited, mitte tingimata lõplikud nimekirjad. Keskendu olulisele ja kasuta julgesti valikuvarianti “muu”;
 4. Loe küsimusi ja selgitusi tähelepanelikult, et vastata võimalikult täpselt sellele, mida küsitakse. Sageli küsitakse esmalt protsessi kirjeldust ning seejärel tuleb seda illustreerida näidetega;
 5. Kõiki küsimusi ei hinnata, kuid need on lisatud selleks, et mõista ettevõtte tegutsemise konteksti;
 6. Võib olla asjakohane, et peate sama näite tooma mitme küsimuse juures;
 7. Küsi korraldajalt kirjalikult selgitust, kui seda vajad: indeks@csr.ee;
 8. Igale küsimusele tuleb vastata. Kui ei kohaldu, siis märgigi, et ei kohaldu või näiteks variant „mitte ükski“.

Soovime edu täitmisel ja loodame, et küsimused aitavad teie ettevõttel leida uusi arengukohti!

Lugupidamisega

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi meeskond

indeks@csr.ee
 

 

Liitu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi uudiskirjaga, et saada jooksvalt kasulikku infot töö- ja ettevõtluskeskkonnaga seotud teemadel.

Kontakt

MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Telliskivi 60a (A3 majaosa), 10412 Tallinn
foorum@csr.ee

Võta ühendust
Privacy Policy